Bắp tay

Đảo ngược với thanh trong ngân hàng Scott

Hình ảnh trích xuất từ ​​thể hình.com