Vai

Nhấn với quả tạ đứng trên một tay

Hình ảnh trích xuất từ ​​thể hình.com